Farní grilování 2023

 

Tříkrálová sbírka 2023

 

 

Benefiční koncert 3.9.2022

Program koncertu

 

 

 

Farní výlet – Dřízna 19.6.2022

Noc kostelů 2022

 

Tříkrálová sbírka 2022

V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 8. ledna 2022, bylo celkem vybráno 36 722,- Kč.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 bude použit na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby a na krytí nákladů spojených s provozem NDC Zastávka (pro lidi bez domova). Dále poputuje pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijícím na hranici chudoby a rodinám s postiženým dítětem. Z výtěžku budou rovněž kryty náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů a dalších mimořádných situací a na redistribuci potravinové a materiální pomoci. Část výtěžku bude také poskytnuta na realizaci projektů i Indii: kvalifikační kurzy pro mladé lidi a večerní vyučování pro děti v oblasti Bangalore a na podporu nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Karnataka.

Všem štědrým občanům, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

Vaši K + M + B + 2022

 

 

Tříkrálová sbírka 2021 aneb tři králové v době koronavirové

Začátkem nového roku jsme si ještě dělali naději, že se Tříkrálová sbírka bude pořádat, jak jsme byli zvyklí – sbírku lze organizovat kdykoli během měsíce ledna. Ovšem PES začal štěkat a zahnal naše tři krále do kouta a dost. Naše naděje byly plané. Jelikož přípravy na sbírku započaly již před vánocemi, všechny náležitosti pro tříkrálové organizování byly připravené: kasičky, kalendáříky, cukříky i samolepky s tříkrálovým podpisem. A najednou to všechno mělo přejít do virtuání čili elektronické sféry? Rozhodli jsme improvizovat a podle výsledků se zdá, že námaha stála zato. A zdaleka nešlo jen o peníze. Sbírka tedy proběhla ve dvou fázích. V první fázi měli vedoucí skupinek za úkol roznést informační letáky a sdělit tak lidem, jak a na který účet charity mají přispět. Byli sami bez doprovodu a zpěvu tří králů a navštívili své již tradiční adresy domů. Přinesli tak své poselství i s kasičkou pro eventuální zájemce o přímý příspěvek. Ve druhé fázi pak byly rozmístěny kasičky na vybraná místa, která lidé nejvíce navštěvují, což byly obchody, obecní úřad a kostel. Zde pro změnu čekaly kasičky na lidi po tři týdny, aby mohl přispět, kdo měl zájem. O dary tří králů nikdo nepřišel. Je na místě velké poděkování majitelům obchodů, panu Mertlíkovi ze Železářství a paní Papáčkové z Květinářství, kteří si obětavě vzali na starost tuto agendu. Mají podíl na tom, že se sbírka dostala mezi veřejnost. Bylo milé, když z obchodu volali „Došly nám samolepky, potřebujeme další.“ Jsme rádi, že je o sbírku zájem. V našem městysi se vybralo 20 940 Kč.

Jednou z možností přispět do Tříkrálové sbírky byl i bezhotovostní převod peněz přímo na účet farní charity Rychnov nad Kněžnou, pro kterou sbírku konáme (eventuelně na účet celostátní charity- má jiný VS). O této částce nemáme informaci. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 bude použit podle schváleného záměru charity na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, a to k obnově vybavení, na podporu rodin ohrožených sociálním vyloučením, částečně na financování stacionáře v Neratově, a k darování prostředků na humanitární projekty v Indii a na přispění do fondu pro mimořádné situace, mj. na zmírnění dopadů pandemie koronaviru.

Děkujeme všem štědrým dárcům za přispění do charitního díla a přejeme hodně zdraví v r.2021!

Vaši K + B + M + 2021

 

 

Tříkrálová sbírka 2020

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 bude použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením, dále poputuje pomoc rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnuta Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore – Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích.

 

Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

 

 

Tříkrálová sbírka 2019

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 bude použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, dále rodinám s více dětmi ve městě a regionu, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podporu nemajetných školáků a vysokoškolkých studentů v oblasti Belgaum a pomoc při mimořádných situacích.

Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

 

 

Farní grilování 2018


8. září 2018

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2018Letos jsme pořádali v našem městysi již desátou tříkrálovou sbírku. Datum koledy 6. ledna připadl v tomto roce přesně na den, kdy se v církvi slaví svátek pod názvem Zjevení Páně. Samotné přípravy na koledu jsme však zahájili již před Vánocemi loňského roku. Z Farní charity Rychnov n/K jsme vyzvedli kasičky, sáčky se stylovými tříkrálovými cukříky, tradičními kalendáříky, sadu samolepek (s nápisem: K+M+B+2018) určených tam, kde nápis bílou křídou nefunguje. Jako bonus určený pro koledníky jsme dostali malé peněženky s emblémem tříkrálové sbírky. Dále vedoucí skupinek zajistili děti ochotné zapojit se do koledování. Nakonec jsme provedli úřední zapečetění kasiček na OÚ. S touto výbavou mohou potom všichni po Novém roce vyrazit do ulic. Akci samotné v sobotní ráno předchází hektické hemžení dětí a rodičů na faře, kde probíhá převlékání dětí, zdobení „černých Baltazarů“, rozpočítání tříkrálových darů mezi 4 skupinky plus svěcené křídy. Tento mumraj trvá asi hodinu, než se nám podaří vyexpedovat děti před faru. Pak ještě skupinové foto a vzhůru do ulic!

  Sobotní ráno se tvářilo velmi přívětivě. Téměř jsme se vyhřívali na sluníčku, které nám svítilo z jasného lednového nebe na cestu. Vzpomínali jsme spolu se spoustou navštívených lidí, jaké to bylo před rokem (ráno mráz -22°C, koledovali jsme až odpoledne, kdy bylo „pouhých“ -10°C). Zdá se, že i občané našeho městyse byli dobře naladěni, protože nám otevírali své příbytky a ochotně věnovali dary do kasičky a krom toho mnohdy počastovali i koledníky samotné nějakou sladkostí či ovocem. Děti statečně pěly „My tři králové jdeme k vám“. S přestávkami jsme byli na koledě více než 3 hodiny. Vrátili jsme se zpět na faru, kde jsme se postupně sešli s ostatními skupinkami. Když jsme v pondělí rozpečetili tříkrálové kasičky a spočítali veškeré dary, dočkali jsme se překvapivého výsledku.
Vykoledovali jsme neuvěřitelných 28 474 Kč..
Výtěžek sbírky bude použit Farní Charitou Rychnov nad Kněžnou dle schváleného záměru. Bližší informace najdete na internetových stránkách této charity.

Všem dárcům upřímně děkuji a vše dobré v novém roce
přejí vaši tříkráloví koledníci: K + M + B + 2018

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 bude použit podle schváleného záměru na podporu Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním či kombinovaným postižením – obnovení vybavení pro uživatele, pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, na vybavení chráněného pracoviště pro lidi s lehkým mentálním postižením v Neratově, na projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karnataka, výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum, projekty misie v Hondurasu a na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.
Farní grilování


2. září 2017

 

 

 

Přivítání P. Ondřeje Kunce – 6. 8. 2017

 

 

Rozloučení s P. Arnoštem Jílkem – 23. 7. 2017

 

 

Noc kostelů – 9. 6. 2017V letošním roce se připojil opět i náš kostel sv. Víta k Noci kostelů, která se konala v pátek 9. 6. 2017.

Noc kostelů je jednou ročně pořádaná celostátní akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání se s křesťanstvím. Je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství.

Nádherný večer zahájil v 19 hod. svým vystoupením instrumentálně-vokální soubor SOLIDEO z Děčína, který přijel na pozvání Kulturní komise městyse Častolovice.

SOLIDEO má v repertoáru hudbu gotickou, barokní i renesanční z období 12. – 18. stol. Členové skupiny používají dobové hudební nástroje k provedení svých skladeb. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro SOLIDEO vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí a historické literatuře. Posluchači se tak dostává hodnověrný sluchový i zrakový obraz prováděných skladeb.

Koncerty se stávají zajímavé právě stálým střídáním hudebních nástrojů, např. zobcové flétny – barokní, lidové, kostěné (z krocaní či pštrosí kosti), zvláštní (flétna jednoručka, dvojačky), gemshorny (nástroje ze zvířecích rohů – kravské, kozlí, kamzičí, beraní, antilopí), vzdušnicové nástroje (dvouplátkové), dudy, jednoplátkové nástroje, strunné a bicí nástroje. Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

Jejich hodinový koncert v kostele prosluněném zapadajícím sluncem se jistě líbil všem zúčastněným, pro něž dále následovala komentovaná prohlídka prostor kostela běžně přístupných veřejnosti vedená Jaroslavem Lounkem. Následoval krátký varhanní doprovod varhanice Jarmily Jarkovské a prohlídka míst jindy běžně nepřístupných, jako je sakristie, varhanní kůr i s výkladem a prohlídkou varhan. Dále bylo možno vystoupat do věže ke zvonu a vyhlédnout okenicemi na večerní Častolovice s vycházejícím měsícem v úplňku nad naším zámkem.

Ti, které neodradily ani závěrečné strmé schody do kostelní věže se po zdolání žebříku dostali až k původnímu historickému hodinovému stroji (nyní již nefunkčnímu). Našli se i odvážlivci, kteří po zdolání dalších dvou žebříků vylezli až k poklopu na vrcholu věže, kde jsou umístěny dva hodinové zvony a mohli se i odtud pokochat překrásným výhledem do okolí.

Velmi zdařilá akce byla zakončena ve 22 hod.

Děkujeme našemu duchovnímu správci P. Mgr. Arnoštovi Jílkovi za umožnění využití prostor kostela a Kulturní komisi městyse Častolovice za zajištění vynikající skupiny SOLIDEO.

Doufáme, že se i tato akce stane tradicí v našem městysi, a že se budeme moci takto sejít i v příštích letech.

Jiří Janák, římskokatolická farnost
Jana Bělková, kulturní komise

 

 

 

1. svaté přijímání – slavnost Seslání Ducha svatého – 4. 6. 2017

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2017

Sobotní ráno 7. ledna začalo trochu rozpačitě. Při pohledu na venokní teploměr nám spadla čelist a pochybovali jsme o funkčním teploměru. Ale bylo to tak: mínus 23°C. Co s tím? A záhy telefon: „To chcete chodit s dětmi v takovém mrazu?“. Bylo zřejmé, že vznikla patová situace. Všechno připravené, děti zamluvené a natěšené a zima na nás tak krutá. Naštěstí jsme měli telefonní kontakt na rodiče dětí a všichni zareagovali pružně. Odložili jsme pořádání sbírky na odpolední čas téhož dne. Tedy až na jednu skupinku, jejíž borci se žádného mrazu nelekli a vyrazili hned dopoledne. Zbylé 3 skupinky se tedy vypravily na cestu po častolovicích až odpoledne. Na faře jsme děti oblékli – vystrojili z nich „krále z východu“, vybavili je obvyklými „dary“ – kalendáříky, cukříky a zapečetěnými kasičkami na dary a vystrkali to živé stádečko na mráz. To byl mráz již „pouhých“ mínus 12°C. Rozešli jsme se po již tradičních trasách. Děti sklízeli obdiv za vytrvalost při účasti na sbírce. Všude jsme zpívali tradiční Tříkrálovou koledu a předávali svoje poselství –požehnání pro dům s nápisem K+M+B+2017 a také poselství charity = lásky pomáhající lidem. Lidé, kteří tomuto poselství rozumí, nám štědře přispěli do sbírky. Po více než 3 hodinovém putování jsme se lehce unavení opět shromáždili na faře. Všichni jsme byli zvědaví, zda se nám podařilo vykoledovat více peněz, než v loňském roce. Na tuto skutečnos se muselo počkat, až se pokladničky rozpečetí na ÚM. Letos jsme schromáždili Vaše dary ve výši 21 497 Kč. Jde o rekordní výtěžek! Tyto peníze jsme odeslali poštou na bankovní účet Charity Rychnov nad Kněžnou.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“, na podporu projektů misie v Hondurasu a na pomoc při mimořádných situacích.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r.2017!

Vaši K + B + M + 2017

 

 

Tříkrálová sbírka 2016

 

Letos se v našem městysi uskutečnil již šestnáctý ročník dobročinné
Tříkrálové sbírky,kterou každoročně pořádá Charita ČR.

V sobotu 9. ledna 2016 se na častolovické faře sešel velký dav dětí a rodičů. Sestavili jsme totiž poprvé v historii sbírky 4 skupinky koledníků. Maminky strojily koledníky, prováděly líčení tváře Baltazarů načerno. Rozdělili jsme si královské dary – tříkrálové cukříky a kalendáříky. K tomu také zapečetěné kasičky a svěcenou křídu. Vedoucí každé skupinky koledníků obdržel pověření – průkazku vedoucího od Farní charity Rychnov n. K. Dále jsme si dohodli trasy obchůzky pro každou skupinku tak, abychom si nepřekáželi, šetřili nohy a pokryli co nejširší okruh městyse. Pan farář P. Mgr. Arnošt Jílek nás vyprovodil svým požehnáním v 9 hodin ráno do ulic. Všichni pěli zvesela “My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdraví vinšujem Vám.” Lidé, kteří nám otevřeli, nejenže projevili svým příspěvkem solidaritu s potřebnými, ale mnohdy přidali návdavek pro děti ve formě sladkostí nebo ovoce. Kolem poledne jsme se všichni opět sešli na faře, příjemně unaveni a s pocitem dobře vykonaného díla.

Po rozpečetění kasiček na ÚM jsme napočítali 20.777,- Kč

Rozdělení získaných prostředků sbírky proběhne podle plánu následovně:

– 65 % použije Farní charita v Rychnově nad Kněžnou na – pomoc konkrétním rodinám a lidem v nouzi, rodinám s postiženým dítětem, vybavení chráněného bydlení pro lidi s lehkým mentálním postižením v Neratově,
– 15 % použije oblastní charita v Hradci Králové,
– 10 % se použije na zahraniční rozvojové projekty (např. v Indii – vzdělávání dětí a nezaměstnané mládeže, provoz školního autobusu, výstavba školy v Mansapuru),
– 5 % se použije na projekty Charity Česká republika,
– 5 % se použije na režie sbírky.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r. 2016!

Vaši K + B + M + 2016

 

 

 

NOC KOSTELŮ 2015


29. května 2015
Program: Historie kostela dle farní kroniky
-přednáška o farní kronice -varhanní hudba -čtení

 

 

Tříkrálová sbírka 2015V rámci Tříkrálové sbírky Charity Česká republika, která v našem městysi proběhla v sobotu 10. ledna 2015, bylo celkem vybráno 19 925,- Kč.

Výtěžek sbírky, kterou na Rychnovsku organizuje Farní charita Rychnov nad Kněžnou, bude použit podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi.

Všem, kteří do sbírky přispěli děkují Tříkráloví koledníci.

 

 

 

Farní grilování


6. září 2014

 

Tříkrálová sbírka Charity České republiky

Letos se uskutečnil již 14. ročník Tříkrálové sbírky, pořádané Farní charitou Rychnov nad Kněžnou. V našem městysi proběhla sbírka v sobotu 4. ledna. Po rozpečetění kasiček na OÚ jsme napočítali 16.288,- Kč

Tuto rekordní sumu získaly tři skupinky tříkrálových koledníků, které se plánovitě rozptýlily po městysi v tradičních oblecích. Všichni zdatně zpívali kolední píseň ”My tři králové jdeme k Vám”, a za příspěvek do kasičky označili veřeje domu nápisem svěcenou křídou K+M+B+2014 a přidali kaledářík 2014 a cukřík. Občané byli štědří i k samotným koledníkům a vždy pro ně přidali nějakou sladkou pochoutku.
Peníze byly odeslány na bankovní účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou. Výtěžek sbírky bude tradičně věnován na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným na rychnovsku, především pro Stacionář sv. Františka v Rychnově. Část výnosu sbírky je určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Děkujeme všem štědrým dárcům za zapojení do charitního díla a přejeme mnoho dobrých skutků v r.2014!

Vaši K + B + M + 2014

 

Noc kostelů: 24.5. 2013

Noc kostelů je pozváním pro každého, aby bez ostychu a bez zábran vstoupil do křesťanských chrámů a mohl obdivovat jejich duchovní a umělecké bohatství. Nejde jen o setkání s krásou architektury či výtvarného umění a hudby, ale současně také s tím, co bylo inspirací pro jejich stavitele a co už po dva tisíce let do kostelů přivádí věřící.